Fricash

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Aquest lloc web és propi de [FRICAS DE CARNS, S.L.U.] amb CIF B-17846460 i domicili Carretera de Roses s/n  (CP 17750), adreça electrònica de contacte info@fricash.com.

La utilització dels canals de compra des de la pàgina [http://ca.fricash.cat] comporta l’acceptació de les presents condicions. [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] entén que en efectuar una compra, el client haurà acceptat sense reserves les presents condicions generals de venda, condicions que haurà pogut llegir i acceptar prèviament.

[FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] proporciona informació, per mitjà d’aquest lloc web, dels seus productes i de les característiques d’aquests productes. Ho fa amb el màxim de diligència i precisió. Per a més seguretat i garanties a favor del client, la informació que figura a la descripció dels productes no vincula a aquest ni a [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] fins a la confirmació de l’acceptació de la comanda.

[FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] presenta els seus productes a la pàgina web amb colors i detalls de la forma més realista possible. No obstant, el color que apareix en pantalla i altres detalls poden diferenciar-se lleugerament dels propis del producte per efecte del procés tècnic de reproducció i presentació a la web. En cas de dubte preguem que prèviament a la compra contactin amb el nostre departament tècnic.

Els imports de cada producte detallen els impostos aplicables. Abans d’ordenar el pagament el Client pot conèixer el detall d’aquests imports. El Client podrà anul·lar o cancel·lar el procés de compra en qualsevol moment i abandonar el procés. Una vegada confirmada la comanda i efectuat el pagament, dins de les 24 hores següents el Client rebrà un missatge de conformitat detallant els imports abonats i les dades del producte que ha comprat. Les compres dels productes que es comercialitzen a través de la pàgina web FRICASH podran pagar-se amb targeta de crèdit (visa i/o mastercard). Es cas de pagar amb targeta de crèdit l’usuari haurà d’especificar el tipus de targeta, número de targeta, data de caducitat, nom i cognoms del titular. Junt amb els productes adquirits, s’inclourà la factura.

[FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] no procedirà a enviar els productes fins a rebre confirmació de que el Client ha efectuat el pagament.

Les condicions referides a imports i terminis d’entrega són vàlides per a les compres efectuades des d’estats integrants de la Unió Europea. Per al cas de països extracomunitaris els imports indicats no inclouen els aranzels o altres quantitats relatives als tràmits dels serveis de duana de l’estat de residència del Client. [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] no serà responsable de les demores derivades dels tràmits duaners. Entregues a España: 2/6 dies laborable. Entregues a altres àmbits territorial (Canàries, altres països...) a determinar en cada cas.

Els documents resultants del procés de compra es conservaran en suport electrònic i estaran permanentment a disposició del Client.

Encara que [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] procura tenir sempre disponibles els productes que figuren a la seva pàgina web, excepcionalment pot donar-se el cas de no disposar del producte sol·licitat pel Client. En aquest cas [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] informarà al Client del termini dins del qual rebrà el producte seleccionat. En cas d’impossibilitat de proporcionar-li el producte [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] podrà proposar al Client l’enviament d’una creació de qualitat i preu equivalent. El Client podrà refusar aquestes alternatives i [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] quedarà obligat a efectuar el reemborsament immediat dels imports abonats pel Client.  

[FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] entrega les seves creacions a través (a determinar, servei no actiu). El termini d’entrega màxim serà de 2/6 dies, còmput que s’iniciarà el dia següent de la confirmació del pagament. [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] informarà al Client de les demores en l’entrega que es poguessin produir accidentalment. L’entrega es considera efectuada des del moment que el transportista lliura el producte al Client.

Correspon al Client verificar que el producte o productes adquirits estan en bon estat i si fos el cas comunicar a  [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] les incidències que pogués constatar. El Client pot dirigir-se a [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] que l’atendrà i li proposarà una solució satisfactòria per als seus interessos. En cas de devolució que tingui com a causa desperfecte o error en l’enviament, tots els ports correran a càrrec de [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.]. Les devolucions s’acceptaran sempre i quan l’article no hagi estat utilitzat i s’entregui en les mateixes condicions.

El Client disposa d’un termini de 7 dies laborables per a desistir el contracte sense que hagi d’indicar els motius. El termini es calcularà a partir del dia de recepció del producte. Abans d’exercir el dret de desistiment [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] podrà atendre’l per a analitzar els motius i proposar-li solucions que puguin satisfer l’interès del Client. En qualsevol cas, les devolucions de productes només s’admetran si es reben en perfecte estat i amb el seu embalatge original. Una vegada rebuts els productes [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] procedirà al reintegrament de l’import abonat pel Client, reintegrament que s’efectuarà en un termini no superior als 30 dies i sense retenció de cap quantitat. Les despeses de devolució no seran abonades.

Les dades personals i la informació que acredita la compra que el Client efectuï es conservaran en suport electrònic. Les dades personals (nom, adreça electrònica, domicili) s’incorporaran en un fitxer creat per [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] per a la gestió de les seves relacions comercials amb els seus clients. No seran cedides a tercers excepte en els casos previstos legalment i podran ser utilitzats per a l’enviament d’informació comercial sobre productes similars als adquirits per el Client. En qualsevol moment el Client podrà oposar-se a l’enviament d’aquesta informació. El Client podrà exercir també els seus drets d’accés a les dades, rectificació i cancel·lació adreçant-se a [FRICASH DE  CARNS. S.L.U.] de la forma que li sigui més còmoda.